Regulamin udziału w Strefie Wpływu

I. Cel

1. Celem projektu „Strefa Wpływu” współfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest wzmocnienie wpływu młodzieży i struktur partycypacji młodzieży (rad, organizacji, sejmik w młodzieżowych, czy samorząd w szkolnych/uczelnianych) na długofalową politykę młodzieżową na poziomie lokalnym w 3 gminach w Małopolsce oraz zapewnienie partycypacyjności jej tworzenia.

2. Chcemy, aby polityka młodzieżowa tworzona była we współpracy z młodymi ludźmi, zwłaszcza młodzieżowymi strukturami partycypacji (Radni Młodzieżowi, organizacje, samorządy) a obywatelskie media młodzieżowe – Małopolski Portal Młodzieżowy w osobie Młodzieżowych Korespondentów monitorował, relacjonował i nagłaśniał ten proces.

3. Cele szczegółowe to:
a) Podniesienie poziomu włączenia młodych ludzi, organizacji i rad młodzieżowych w społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym poprzez ich uczestnictwo w debacie i pracę nad założeniami lokalnych polityk młodzieżowych;
b) Wzmocnienie młodzieżowych struktur partycypacji w realizacji ich misji i roli konsultacyjno-inicjatywnej;
c) Promocja – „mainstreaming” polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym za pomocą Małopolskiego Portalu Młodzieżowego i siatki korespondentów.

II. Organizatorzy

1. Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Europe4Youth, ul. Urzędnicza 14/1, 30-051 Kraków (www.europe4youth.eu) Kontakt z organizatorami:
a) osobisty: Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth, ul. Urzędnicza 14/1, 30-051 Kraków w trakcie dyżurów mentorów (pn.-pt. 10-19.00), lub w Centrum Eduacyjno-Szkoleniowym ReZone w Rabce-Zdroju, ul. Cicha 12, 34-700 Rabka-Zdrój za uprzednim umówieniem;
b) telefoniczny: 506298257; c) mailowy: b.mos@europe4youth.eu.

III. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

1. Uczestnik Strefy Wpływu to osoba, która wybierze min. 1 ścieżkę:
- Dział MEDIA – praca jako korespondent młodzieżowy Małopolskiego Portalu Młodzieżowego monitorujący powstawanie polityk młodzieżowych w Małopolsce,
- Dział RZECZNICTWO – współorganizacja spotkań, konsultacji i badań prowadzących do spisania założeń polityk młodzieżowych w miejscowości uczestników, i weźmie udział w zakładanych w danym dziale aktywnościach oraz wywiąże się z wynikających z uczestnictwa obowiązków.

2. Zasady udziału w Dziale MEDIA:
a) warunkiem udziału w Dziale MEDIA jest zgłoszenie poprzez formularz online TUTAJ do 30.07.2021 (poprawka: rekrutację przedłużono do 15 sierpnia),
b) uczestnikiem działu MEDIA może być osoba w wieku 13-25 mieszkająca w Małopolsce, która wykaże umiejętności, zainteresowanie dziennikarstwem obywatelskim i zadeklaruje obecność na 3 szkoleniach oraz gotowość do regularnego tworzenia materiałów dziennikarskich do końca 2022 roku,
c) Korespondentom przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy tworzeniu materiałów oraz wynagrodzenie w wysokości: 500zł w 2021 oraz 2000zł w 2022 roku,
c) każdy uczestnik bierze udział w 3 zjazdach szkoleniowych młodzieżowych korespondentów Krakowie. Szkolenia dotyczą:
• Roli dziennikarstwa obywatelskiego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, mediów młodzieżowych, założeń Małopolskiego Portalu Młodzieżowego, etyki pracy, rzetelności dziennikarskiej, misji itd. Pierwsze spotkanie posłuży również integracji zespołu i zbudowania współpracy i zaufania.
• Narzędzi pracy dziennikarskiej: sposoby przeprowadzania angażujących wywiadów, metody reporterskie, elementy prawa (prawo do informacji publicznej, autorskie, rodo i in), uroczyste wręczenie akredytacji prasowych Małopolskiego Portalu Młodzieżowego,
• Przygotowania techniczne do pełnienia funkcji: obsługa sprzętu, podpisanie umów o współpracy, prawa i obowiązki korespondentów, zajęcia praktyczne.
d) terminy 3 szkoleń zostaną ustalone wspólnie z wybranymi uczestnikami, a koszty podróży do Krakowa zwrócone proporcjonalnie wszystkim uczestnikom w puli o wysokości 900zł,
e) każde szkolenie trwa ok 6 godzin, organizator zapewnia lunch oraz czas na indywidualne spotkanie z mentorem, zlecane są również "zadania domowe",
f) szkolenia wieńczy wydanie certyfikatu i akredytacji prasowej Małopolskiego Portalu Młodzieżowego oraz podpisanie umowy o współpracy z Korespondentami.

3. Zasady udziału w Dziale RZECZNICTWO:
a) warunkiem udziału w Dziale RZECZNICTWO jest zgłoszenie młodzieżowej rady/ organizacji/ samorządu uczniowskiego lub grupy nieformalnej młodych ludzi w liczbie ok 15 osób w 1 miejscowości/ gminie/ powiecie w którym działa poprzez formularz online TUTAJ do 30.09.2021. W imieniu całej struktury/ grupy zgłasza się jej lider_ka opisując skład grupy oraz jej potrzeby i oczekiwania oraz uzasadnienie potrzeby stworzenia polityki młodzieżowej na tym terenie,
b) uczestnikiem działu RZECZNICTWO może być osoba w wieku 13-25 mieszkająca w Małopolsce, należąca do zgłoszonej struktury partycypacji młodzieży (rada, samorząd, grupa nieformalna) działającej w tej samej miejscowości/ gminie/ powiecie,
c) w projekcie może wziąć udział od 3 do 4 struktur partycypacji młodzieży (rad, samorządów, grup nieformalnych) z Małopolski, które będą pracować nad rozwojem założeń do polityki młodzieżowej w swojej miejscowości/ gminie/ powiecie,
d) każda struktura partycypacji bierze udział w cyklu 5 szkoleń o tematyce wybranej na podstawie spersonalizowanej analizy potrzeb zorganizowanych we wspólnie ustalonym miejscu (w miejscowości uczestników lub w Rabce-Zdroju przy ul. Cichej 12). Przykładowe tematy szkoleń:
• wsparcie procesów grupowych, integracji, opracowania struktury współpracy, wyłonienia różnych ról grupowych, dotarcie się grupy i przepracowanie jej problemów,
• opracowanie wspólnej misji i wizji struktury/organizacji - spotkanie strategiczne mające na celu uwspólnienie rozumienia jego roli, celów, wartości i metod działania,
• wiedza o ustroju: uprawnienia struktur partycypacji, działania samorządów lokalnych, ustroju państwa,
• jak zwiększyć skuteczność form partycypacji młodych? metody rzecznictwa dla młodzieży, jak młodzi mogą wpływać skuteczniej na podejmowanie decyzji, modele współpracy z JST,
• polityka młodzieżowa: diagnozowanie potrzeb młodzieży, przygotowywanie projektów społecznych, proces budowania polityk publicznych, dobre wzorce polityk młodzieżowych z innych państw, Unijna Polityka Młodzieżowa i inne.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu cyklu kursów. • współorganizacji konsultacji i badań potrzeb młodzieży na ich terenie,
• ułatwienia dotarcia do wszystkich młodych ludzi na ich terenie (pomoc i uczestnictwo w zorganizowaniu wizyt w szkołach, ośrodkach kultury, współpraca z lokalnymi instytucjami),
• wspierania procesu zbierania danych poprzez publikację w mediach społecznościowych, kontakt z rówieśnikami, mediami lokalnymi itd.,
• współorganizacji spotkań z decydentami na ich terenie, tj. „dialogów” organizowanych w formie hackathonu społecznego, debaty, serii okrągłych stołów, wspólnego warsztatu, czy antykonferecji,
• udziału w tworzeniu założeń do polityki młodzieżowej na ich terenie,
• pomocy w organizacji otwartych konsultacji społecznych,
• udziału w ewaluacji procesu.
f) Każda struktura partycypacji ma do dyspozycji mentora, który winien pomagać strukturze w osiąganiu jej celów (wpływ młodzieży na sprawy publiczne na ich terenie) w zindywidualizowany sposób.

IV. Pozostałe zasady

1. Zwrot kosztów dojazdów zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w gotówce na podstawie oryginałów biletów komunikacji publicznej (bus, pociąg kl.II) oraz wypełnionego formularza zwrotu dostarczonego przez Organizatora,

2. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video i audio na cele promocji projektu i upowszechniania jego wyników. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia takiej zgody wyrażonej przez rodziców/ opiekunów prawnych (wzór dostępny na prośbę u Organizatora).

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w razie konieczności związanych z realizacją projektu “Strefa Wpływu”.

2. Projekt “Strefa Wpływu” realizowany jest na mocy umowy finansowej pomiędzy Organizatorami, a grantodawcą - Narodowym Instytutem Wolności al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa nr 352/III/2021.