Regulamin realizacji inicjatyw lokalnych w ramach MMM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokument określa podstawowe zasady programów realizacji własnych projektów dla młodzieży finansowanych z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Europe4Youth, z siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 14/1, zwaną dalej Operatorem, na mocy umowy finansowej projektu „MMM: Media Młodzież Małopolska”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
2. Konkurs skierowany jest do młodych Małopolan w wieku 16-22 chcących realizować własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, spraw młodzieży, uczestnictwa młodzieży w sprawach publicznych. Pula na projekty realizowane w 2019 roku wynosi 1500 PLN. W 2020 roku kolejne 1500 PLN zostanie przyznane. W każdym roku wsparte zostanie 5 inicjatyw lokalnych.

II. CELE PROGRAMU

1. Celem programu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach projektu “MMM” jest wzmocnienie poczucia sprawczości młodych ludzi, inicjatywy i przedsiębiorczości, kompetencji obywatelskich, a także odpowiedzialności za dobro wspólne.
2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez umożliwienie młodym ludziom samodzielnego diagnozowania problemów społecznych oraz ich rozwiązywania za pomocą własnych projektów społecznych. Realizacji ww. projektów towarzyszy opieka mentorska i wsparcie zespołu projektowego.

III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

1. Oferty składać mogą grupy nieformalne deklarujące działalność pożytku publicznego na terenie Małopolski niedziałające w celu osiągnięcia zysku w wieku 16-22.
2. Minimalna liczba członków grupy projektowej (grupy inicjatywnej) może wynosić 3.
3. Jedna osoba z zespołu zostaje liderem/ką grupy inicjatywnej i podpisuje z Operatorem umowę na realizację inicjatywy.

IV. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

1. Realizacja projektów odbywa się w dwóch turach w terminach:
a) 1 tura: od 1 października do 31 grudnia 2019
b) 2 tura: od 1 lutego do 30 kwietnia 2020
2. Wszystkie działania oraz ponoszenie kosztów muszą się zawrzeć w ww. terminach. Działania zorganizowane i wydatki poniesione poza nimi są niekwalifikowalne (liczy się data płatności na fakturze).

V. APLIKOWANIE O GRANT i WYBÓR PROJEKTÓW

1. Grupy inicjatywne składają wniosek w terminach:
a) 1 tura: 30 września 2019, godz. 12.00
b) 2 tura: 31 stycznia 2020, godz. 12.00
Poprzez formularz zamieszczony na stronie operatora.
2. Wnioski są oceniane przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Operatora w terminie 3 dni od upłynięcia terminu składania wniosków. Realizacja projektów może nastąpić natychmiast po ogłoszeniu wyników.
3. Komisja Konkursowa ocenia wnioski przyznając od 0 do 20 punktów wg. kryteriów:
a) jakość planu projektu (0-4 pkt.)
b) zasadność proponowanych kosztów (0-4 pkt.)
c) adekwatność projektu do zdefiniowanych problemów i potrzeb (0-4 pkt.)
d) potencjalny wpływ projektu na społeczność lokalną (0-4 pkt.)
e) planowana promocja i upowszechnianie rezultatów (0-4 pkt.).
4. Projekty, które otrzymały min. 15 punktów kierowane są do realizacji.
5. Wnioski wypełniane są w języku polskim. Możliwe jest złożenie wniosku w innym języku po konsultacji z Operatorem: projects@europe4youth.eu.
6. Komisja Konkursowa ma prawo modyfikacji budżetu i zmiany wysokości dotacji w odniesieniu do wniosku, co ogłasza w mailu z wynikami konkursu. Od decyzji Komisji można się odwołać w terminie 3 dni drogą mailową lub telefoniczną. Decyzja Komisji po upływie 3 dni lub rozpatrzeniu odwołania staje się ostateczna.
7. Lider/ka grupy podpisuje umowę projektową z Operatorem w imieniu grupy w najbliższym możliwym dla obu stron terminie.
8. Umowa projektowa określi szczegóły finansowania i rozliczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb grupy i specyfiki projektu.

VI. ZASADY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

1. Każda grupa projektowa otrzymuje mentora/kę wyznaczonego/ą przez Operatora, z którym/ą pozostaje w stałym kontakcie, konsultuje kolejne kroki i ewentualne zmiany w projekcie. Grupy mają obowiązek bieżącego informowania mentora/kę o kolejnych działaniach/zmianach.
2. Mentor/ka ma za zadanie wspierać grupę w realizacji projektu, w tym zapewniać dodatkowe szkolenia w zakresie różnych elementów zarządzania projektami w razie potrzeby.
3. Potwierdzeniem działań w projekcie jest dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa składa się z: list obecności uczestników na wydarzeniach, zgód na wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzeń, zdjęć, plakatów i innych materiałów z użyciem identyfikacji wizualnej wskazanego w umowie projektowej.
4. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące muszą być zgodne z identyfikacją wizualną wskazanego programu. Przed ich publikacją/drukiem grupy mają obowiązek skonsultowania projektu z mentorem/ką.
5. Grupy projektowe współpracują z mentorem/ką w zakresie promowania projektu i upowszechniania rezultatów. Zalecenia mentora/ki są dla grupy wiążące.
6. Każdy wydatek poniesiony w ramach inicjatyw młodzieżowych musi być udokumentowany i opisany zgodnie z umową między Operatorem, a Realizatorami projektów, tj. fakturą wystawioną na Operatora. Dokumentację finansową gromadzi mentor/ka z pomocą grupy projektowej.
7. Wydatki powinny być zasadne i określone uprzednio we wniosku o dotację lub skonsultowane z mentorem/ką przed ich poniesieniem.
8. Realizatorzy inicjatyw młodzieżowych nie mogą zawierać umów z osobami trzecimi w celu realizacji inicjatywy (tj. podnajmować podwykonawców).
9. Dotację należy wykorzystać w 100%.
10. Sprawozdanie końcowe wraz z oryginałami dokumentacji projektowej i finansowej (jeśli nie znajduje się już u Operatora) należy dostarczyć do siedziby Operatora w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym umową projektową, tj. W 1 rundzie do 31 grudnia 2019 i w 2 rundzie do 30 kwietnia 2020.
11. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, niedostarczenia dokumentacji oraz braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych aplikant zostanie wezwany do zwrócenia 100% kosztów projektu do Operatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem stosuje się zasadę dobrej współpracy i zaufania między grupami, a Operatorem.
2. Operator ma prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu w sytuacjach wyższej konieczności, a o wszelkich zmianach realizatorzy projektów będą poinformowani drogą mailową.

AKTUALNOŚCI

Pracownia Młodych na Kozłówce – mocny start

0
14 lutego otworzyła się nowa Pracownia Młodych w Krakowie. Od początku jej funkcjonowania została odwiedzona już ponad 300 razy i stała się domem dla różnego rodzaju inicjatyw młodzieżowych. Odwiedź Pracownię Młodych i przekonaj się sam_a czy ta przestrzeń jest dla Ciebie!

Chcesz pomóc? Nie daj się wkręcić!

0
Mija kolejny tydzień wojny w Ukrainie. Uciekający przed nią ludzie spotykają w Polsce ogromne pokłady dobroci i pomocy. Ale to nie jedyne reakcje... Niestety zdarzają się też podłości, zbiórki trafiające w niepowołane ręce i inne oszustwa. Jak pomagać, by nie wpaść w sidła oszustów?

Gramy dla Ukrainy – o tym, jak młodzi ludzie stworzyli coś niezwykłego

0
Na pierwszy rzut oka to wydarzenie wygląda, jak wiele innych organizowanych w tym czasie w naszym kraju. Jednak to, co wyróżnia je spośród innych to to, że zostało zorganizowane przez młodych ludzi całkiem oddolnie i z czystej bezinteresowności.

W Kościelisku dają radę

0
Zdarzyło się Wam zwrócić uwagę na zniszczony przystanek autobusowy? Mnie nie raz, ale – przyznaję bez bicia – tylko raz przemknęło mi przez myśl, żeby coś z tym zrobić. Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko przeszła do czynów.

Jak pomagać wolontariuszom po powrocie do kraju? – projekt i publikacja

0
Projekty wolontariatu nie kończą się z dniem powrotu wolontariusza do swojego kraju. Często jednak ten etap "po" jest zaniedbywany. Jak to zmienić?