Regulamin udziału w Strefie Wpływu

I. Cel

1. Celem Strefy Wpływu w projekcie “Młodzież, Media, Małopolska” współfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 jest zaangażowanie młodych ludzi w wieku 16-22 mieszkających w Małopolsce do współtworzenia kanału komunikacji młodzieży w Małopolsce: “Małopolskiego Portalu Młodzieżowego” www.mlodziez.malopolska.pl.
2. Chcemy, aby obywatelskie media młodzieżowe tworzone były i zarządzane przez młodych ludzi!
3. Cele szczegółowe realizowane przez Portal: umożliwienie młodym ludziom wyrażania opinii i wpływania na sprawy publiczne w swoich społecznościach przez rzetelne treści medialne i tworzoną przez nie debatę publiczną promocja informacji o możliwościach i formach wpływania przez młodzież na rzeczywistość oraz wsparcie w korzystaniu z nich, uspójnienie i uwiarygodnienie sieci informacji młodzieżowej w Małopolsce.

II. Organizatorzy

1. Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Europe4Youth, ul. Urzędnicza 14/1, 30-051 Kraków (www.europe4youth.eu) oraz Fundacja Edukacyjna Nausika, ul. Komandosów 15/90, 30-334 Kraków (www.nausika.eu). Kontakt z organizatorami:
a) osobisty: Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth, ul. Urzędnicza 14/1, 30-051 Kraków (pn-pt. 10-16.00), lub w trakcie dyżurów mentorów (pn.-pt. 10-19.00),
b) telefoniczny do ww. Biura: 500304031 (pn-pt. 10-16.00 oraz 16-19.00),
c) mailowy: projects@europe4youth.eu lub biuro@nausika.eu.

III. Uczestnicy

1. Uczestnik Strefy Wpływu to osoba, która weźmie udział w cyklu 3 szkoleń i dołączy do min. 1 grupy roboczej prowadzącej 1 kanał komunikacji na Małopolskim Portalu Młodzieżowym przez min. 4 miesiące (do lutego 2020).
Uczestnikiem/czką projektu może zostać każda osoba w wieku 16-22 lat mieszkająca, ucząca się lub działająca (np. pracująca, odbywająca wolontariat) na terenie Małopolski, która zgłosi się do 29 września 2019 lub 15 stycznia 2020 poprzez formularz zamieszczony na stronie organizatora.

IV. Ogólne zasady projektu

1. Zgłoszeni i zakwalifikowani uczestnicy Strefy Wpływu:
a) wezmą udział w cyklu 3 szkoleń medialnych prowadzonych w Krakowie w 1 turze jako uczestnicy, w kolejnej turze jako osoby wspierające i szkolące.
- 1 tura: 5, 12, 19 października 2019
- 2 tura: luty 2020 (dokładne daty zostaną ogłoszone z końcem roku 2019)
Kolejne tury będą organizowane samodzielnie przez Uczestników poprzednich tur.
b) uformują kilkuosobowe grupy robocze zajmujące się wybranym kanałem medialnym Małopolskiego Portalu Młodzieżowego (do wyboru są fanpage na Facebook, konto na Instagramie, konto na Twitter, kanał na YouTube oraz inne kanały wybrane przez uczestników na drugim szkoleniu każdej tury).
c) poprowadzą wybrany kanał komunikacyjny Portalu przez co najmniej 4 miesiące wypełniając go treścią (tekstem, postami, zdjęciami, video, grafikami itd.) - spełniając standardy dziennikarstwa obywatelskiego i wysokiej kultury wypowiedzi, przy zachowaniu względów na grupę docelową Portalu tj. młodych Małopolan w wieku 16-22,
d) pomogą zorganizować szkolenia kolejnej tury, wesprą rekrutację kolejnych uczestników oraz będą im służyć jako mentorzy w ich kontynuowaniu kanałów medialnych Małopolskiego Portalu Młodzieżowego.
2. Każda grupa robocza otrzyma mentora wyznaczonego przez Organizatorów do wspierania prac grupy,
Osobą kontaktową w sprawie publikacji treści medialnych na Portalu jest Małgorzata Moskała m.moskala@europe4youth.eu,
3. Uczestnicy Strefy Wpływu będą mogli kontynuować działalność medialną, społeczną i obywatelską w ramach innych Stref projektu “Media, Młodzież, Małopolska” oraz innych projektów Organizatorów.
4. Uczestnicy wraz ze zgłoszeniem zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunków i danych osobowych w celach realizacji, archiwizacji, raportowania, a także promocji i upowszechniania rezultatów projektu.
Udział w Strefie Wpływu zostanie certyfikowany w postaci dyplomu ukończenia praktyk uczniowskich/studenckich lub wolontariatu. Na prośbę uczestników mentorzy wystawią również rekomendacje.

V. Zasady zwrotu kosztów uczestnictwa

1. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnikom przysługuje także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i z powrotem (na podstawie oryginałów biletów) oraz wyżywienie (obiad) podczas szkolenia.
2. Bilety komunikacji publicznej (nie zwracamy kosztów taksówek, ubera, blabla, ani prywatnego samochodu) należy załączyć do formularza zwrotów kosztów podróży w oryginale i wysłać/dostarczyć na adres Stowarzyszenia Europe4Youth do 14 dni po ostatnim szkoleniu.
3. Zwrot zostanie dokonany na wskazane w dostarczonym uczestnikom formularzu konto bankowe.
4. Prace grupy roboczej mogą się odbywać w dowolnym miejscu w Małopolsce, a także wirtualnie tak często, jak wymaga tego kanał.
5. Grupy mogą prosić swojego mentora o dojazd i uczestniczenie w pracach w wybranym miejscu, za co nie ponoszą opłat.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w razie konieczności związanych z realizacją projektu “Media, Młodzież, Małopolska”.
2. Projekt “Media, Młodzież, Małopolska” realizowany jest na mocy umowy finansowej pomiędzy Organizatorami, a grantodawcą - Narodowym Instytutem Wolności al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa.