Międzynarodowy projekt – „Cultural Capitals” [PL/ENG]

0
886
Wystawa w St. Petersburgu

W tym artykule chcielibyśmy opisać projekt „Cultural Capitals”. Jest to inicjatywa trwająca od lipca do grudnia 2021 roku. Główną ideą tego projektu było stworzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń poprzez sztukę. „Cultural Capitals” ma za zadanie przybliżenie środowisk kulturalnych Polski i Rosji. Poprzez współpracę z różnymi organizacjami mogliśmy stworzyć środowisko, w którym artyści z Petersburga i Krakowa mieli możliwość ujawnić indywidualność tych dwóch miast.

Główną ideą projektu jest następujące stwierdzenie: „to nie konkurs, ale połączenie”. Sztuka łączy różne kultury, będąc ponad podziałami. Jest to uniwersalny język międzynarodowy, zrozumiały w każdym kraju. W ramach projektu artyści dzielili się swoimi doświadczeniami z życia w stolicach kultury (Sankt Petersburg i Kraków). Specjalnie dla uczestników zorganizowane zostały spotkania, czaty na Instagramie, warsztaty i inne formy wymiany swoich doświadczeń.

Artyści przedstawiali sobie nawzajem swój punkt widzenia na miasto jako przestrzeń życia człowieka. Poprzez cotygodniowe zadania artyści mogli przedstawić drugiej stronie swoje miasto pod różnorodnymi kątami. Wymiana punktów widzenia odbywała się poprzez prezentację osobistych zdjęć, materiałów audio, video lub po prostu myśli związanych ze środowiskiem miejskim. Artyści mieli też możliwość dowiedzieć się różnych rzeczy o drugim kraju poprzez kontakt z pierwszej ręki od ludzi żyjących w tej kulturze. Zależało nam na ukazaniu, że miasto nie tylko tworzą budynki, ale też ludzie, kultura, historia i usytuowanie geograficzne (np. klimat, położenie przy morzy lub blisko gór).

Na zakończenie okresu spotkań online artyści z Petersburga stworzyli prace plastyczne przedstawiające obraz Krakowa. W tym samym czasie polscy artyści przedstawiali swoje wizje Petersburga. Wszystkie te prace zostały wystawione w trakcie dwóch wystaw. Pierwsza wystawa odbyła się w Sankt Petersburgu w Centrum Sztuki „Puszkinskaja-10” już 29 października. Następnie na początku listopada mogliśmy zobaczyć wystawę w Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.
Nam, jako autorom  projektu, zależało by osiągnąć efekt syntezy sztuki, przedstawić zestawienie niepasujących do siebie dzieł. Nie chcieliśmy artystom stawiać żadnych ograniczeń twórczych. Dzięki czemu uzyskaliśmy wyjątkowy charakter poprzez połączenie indywidualnych spojrzeń na to samo miasto, ale też możliwość porównania różnych perspektyw widzenia.

O IDEACH WYSTAWY

Idea projektu „Stolice Kultury” zrodziła się z chęci znalezienia wspólnej płaszczyzny między kulturą rosyjską i polską oraz zaoferowania im możliwości interakcji. Projekt został zaplanowany jako jeden z kroków do zbliżenia między Rosją a Polską w sferze kultury. Główną siłą sprawczą tego kontaktu była sztuka. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób na zjednoczenie i zapoznanie ludzi z innym środowiskiem kulturowym.

Wystawy prezentują spojrzenie na nasze postrzeganie przestrzeni kulturowej obu miast i na to, jak to postrzeganie wpływa na ludzi. Artyści przedstawili nam swoją wizję miast poprzez optykę polskich i rosyjskich uczestników, z którą do tej pory nie mieli okazji obcować. Było to dla nich kompletnie świeżym i nowym doświadczeniem.

Zależało nam również na tym, aby widzowie projektu mogli włączyć się w środowisko kulturowe obu miast dzięki regularnemu dokumentowani naszego projektu na Instagramie. Obserwatorzy mogli kontynuować tę interakcję, zapoznając się z pracami naszych artystów. Projekt jest więc siłą jednoczącą, która pozwala na utrzymanie relacji z artystami i widzami, mimo zamkniętych granic i oddalenia ludzi od siebie. Szczególnie w czasach, które sprawiają, że staliśmy się jeszcze bardziej spragnieni kontaktu i chęci przyłączenia się do grupowej inicjatywy w bezpiecznym środowisku. Ten projekt pokazuje, że oba narody mają ze sobą wiele wspólnego.

FORMA PROJEKTU

Należy zauważyć, że klasyczne kanony konstruowania przestrzeni wystawienniczej odchodzą w przeszłość. Tendencja ta prowadzi do nowych zastosowań innych sposobów prezentacji wystawy. Współczesny odbiorca wymaga różnorodności przedstawianych form. W tym miejscu można wspomnieć o trendzie natychmiastowego uchwycenia obrazu dowolnego dzieła sztuki. W związku z tym konieczne jest zastosowanie innych metod prezentacji ekspozycji. Dlatego podczas wystaw pojawiły się dzieła multimedialne.

Zwróćmy też uwagę na tendencje współczesnej przestrzeni wystawienniczej: powinna być interaktywna, wielofunkcyjna, lakoniczna. Dokładnie te aspekty wykorzystywaliśmy podczas przygotowań do projektu „Cultural Capitals”. Można by powiedzieć, że nowoczesna technologia pozwala nam przekształcać eksponowane artefakty kulturowe. W ten sposób technologia uzupełnia dzieło sztuki i zmienia się w środowisko wystawy.

O UCZESTNIKACH

Zgodnie z główną ideą tego projektu, nawiązaliśmy komunikację z międzynarodowym zespołem. Oto kilka przykładów. Projekt wspierają: „Europe4Youth”, „Narodowy Instytut Wolności”, Centrum Sztuki „Puszkinskaja-10” oraz Dom Kultury Podgórze w Krakowie. W naszych spotkaniach uczestniczyła także Akademia Ignatianum w Krakowie. Szczególnie dziękujemy za wsparcie Koła Naukowego Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów. Dzięki wyżej wymienionym osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest międzynarodowa współpraca poprzez sztukę.

Wystawa w Krakowie
WYNIKI I BADANIA

Możemy też przedstawić pewną statystykę na podstawie naszego projektu:

– subskrybenci projektu na Instagramie – 101 członków;
– W projekcie wzięło udział 19 uczestników z Krakowa, 18 uczestników z Sankt Petersburga i 1 uczestnik z Francji

Projekt dał również młodym artystom i zespołowi organizującemu możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez kontakt z zagranicznymi kolegami i koleżankami (nasz zespół projektu jest międzynarodowy).

Wyniki przeprowadzanych przez nas ankiet ukazały unikalność projektu. Pokazały, że 2 na 13 ankietowanych członków zespołu wie o istnieniu projektów kulturalnych pomiędzy Rosją i Polską; tyle samo, 2 na 12 respondentów odpowiedziało, że zna podobne projekty łączące kulturę z Polski i Rosji.

SPOŁECZNE ZNACZENIE PROJEKTU

W projekcie „Cultural Capitals” rozwiązywana jest kwestia możliwości wystawiania prac. Aspirujący artyści mieli możliwość zaprezentowania się publiczności na Instagramie, ale też na wystawach offline.

Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń z dziedziny kultury i sztuki oraz public relations z zagranicznymi kolegami i koleżankami. Młodzi specjaliści (członkowie zespołu) mieli również możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie zarządzania projektami, szczególnie w kontekście przyszłej kariery zawodowej:

– doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia portali społecznościowych (Instagram);
– poprawa znajomości języka angielskiego (językiem komunikacyjnym pomiędzy oba stronami projektu był język angielski);
– doskonalenie umiejętności projektowania;

Tak więc, tego typu projekty, pomagają młodym w skonfrontowaniu swoich umiejętności podczas pracy w międzynarodowym zespole.

PODSUMOWANIE

Wierzymy, że konieczna jest zmiana nie tylko naszego spojrzenia na wystawianie sztuki, ale także zastąpienie naszego podejścia projektami międzynarodowymi, które prowadzą do współpracy między krajami. Jest to ważne ze względu na dynamicznie zmieniający się świat oraz poglądy ludzi w odniesieniu do sztuki.

Wirtualna rzeczywistość nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Dla zwiedzających galerię nie jest już wystarczające samo oglądanie wystaw w tradycyjnej formie. Ludzie potrzebują więcej informacji, tła pomysłów na projekt. Odpowiedzi na swoje pytania szukają w internecie, przeglądając profile artystów w social mediach, których ludzie coraz częściej zaczynają używać jako formy dziennika. Dlatego pod każdym dziełem na wystawie znalazły się kody QR odnoszące do stron artystów.

Nasz projekt pokazał, że możliwa jest współpraca artystów, kuratorów i zwykłych odbiorców za pośrednictwem Internetu (i nie tylko). Przedstawiliśmy również sposoby zmiany tendencji wystawienniczych, szczególnie w  kontekście nowych technologii.

Projekt Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

The international project – „Cultural Capitals”

THE MAIN IDEA

The following statement – „it is not a contest, but a connection” – is the concept of the project. Art unites different cultures. It is an universal international language, understandable in each country. So, within the project, artists shared their experiences of living in cultural capitals (St. Petersburg and Krakow). Meetings, Instagram chats, workshops, and exchange platforms were organized specially for the participants.

In this article, we will also explain how the „exchange of experience” happens. Artists presented to each other their point of view on the city as a space of human life. The „exchange” was made through the presentation of personal photos/audio/video materials or just thoughts related to the urban environment.

At the end of the online meetings period, artists from St. Petersburg created artworks presenting the image of Krakow. At the same time, Polish artists presented their visions of St. Petersburg. All these works were shown at two exhibitions. One exhibition took place in St. Petersburg in the Art Center „Pushkinskaya-10”. Russian arts were shown in November. At the same time, we opened an exhibition in Podgórze Cultural Center in Krakow.

The authors of the project planned to achieve the effect of synthesis of art, to present a combination of incongruous works. We did not put any restrictions on participants.

ABOUT EXHIBITION`S IDEAS
Plakat krakowskiej wystawy w Centrum Kultury Podgórza, przedstawiający grafikę z jednego z dzieł stworzonych przez artystów w ramach projektu.

We were inspired by the latest exhibiting tendency which we are going to describe later in this text.

The idea of the Cultural Capitals project grew out of a desire to find common ground between Russian and Polish cultures and offer them options for interaction. The project was planned as one of the steps towards the rapprochement between Russia and Poland in the cultural sphere. The main acting force of this contact was art. We believe that it is the best way to unite and introduce people to another cultural environment.

Exhibitions present a view of our perception of the cultural space of both cities and how this perception influences people. The artists presented their vision of cities to us through the optics of the Polish and Russian participants.

We also wanted to allow the viewers of the project to be involved in the cultural environments of both cities. Spectators were able to continue this interaction by getting acquainted with the works of our artists. Thus, the project is a unifying force that allows to keep the relationship with artists and viewers, despite the closed borders and the remoteness of people from each other. This project is showing that the two nations have a lot in common.

THE PROJECT`S FORM

It should be noted that the classical canons of the construction of the exhibition space are moving away. This tendency leads to using other ways of presenting the exhibition. The modern viewer demands a variety of forms because of the main feature of capturing or scanning an exposed object. Here we could mention the trend of an instant grasp of the image of any artwork. Accordingly, it is necessary to use other methods to present the exposition that will meet the needs of the modern viewer.

Let`s also highlight the tendencies of the modern exhibition space: it should be interactive, multifunctional, laconic. These exact aspects we were using during our preparation for the „Cultural Capitals” project. I would say that modern technology allows us to transform exhibited cultural artifacts. Thus, technology complements the artwork and changes the exhibition environment.

ABOUT PARTICIPANTS

According to the main idea of this project, we established communication with an international team. Let me give more examples. The project is supported by the following organizations: „Europe4youth”, „National Freedom Institute”, the Art Center „Pushkinskaya-10” and the Podgórze Cultural Center in Krakow. Ignatianum universities also took part in our meetings. Thus, we achieved our goal of international cooperation through art. We could also show some statistic:

 • subscribers of the project on Instagram – 101 members;
 • the project brought together 19 participants from Krakow, 18 participants from St. Petersburg, and 1 participant from France, without counting the audience of subscribers of the project (about 100 at the moment);
RESULTS AND RESEARCH

The project also provides an opportunity for young artists and specialists to gain professional experience by communicating with foreign colleagues (our project team is international).

Let us also present some results. The results of the survey on the uniqueness of the project showed that 2 on 13 of the interviewed team members are aware of the existence of cultural projects between Russia and Poland; the same amount, 2 on 12 of respondents answered that they know similar projects which connect culture from Poland and Russia.

THE SOCIAL SIGNIFICANT OF THE PROJECT

In the „Cultural Capitals” project the issue of the possibility of exhibiting works is being solved. Aspiring artists get the opportunity to present their works to the real public on Instagram and at offline exhibitions.

Participants got the opportunity to exchange experience with foreign colleagues in the field of culture and art, as well as in the field of public relations. Young specialists (team members) also get the opportunity to develop their project management skills for a future career, especially:

 • improving professional skills of conducting social networks (Instagram);
 • improving English language skills (the working language of the project is English);
 • improving design skills;

            So, these kinds of projects help young specialists to improve their working skills.

CONCLUSION

We would like to finish this article with the quote by David Saundersfrom his book „Museum Lightning”:

„…three interrelated areas might be worth exploring briefly: new technologies, developments in practice, and changes in thinking” (p.302).

We truly believe that it is necessary to change not only our view on exhibiting art but also to replace our attitude with international projects which lead to countries’ cooperation. It is important because of the changing world and people’s views on art modification. 

Virtual reality is becoming more significant nowadays. It is no longer entertaining for gallery visitors to merely look at the old canons exhibitions. People need more information, maybe even more background from project`s ideas.

So, our project showed possible ways for artists, curators, and regular audiences to cooperate through the Internet. Moreover, we presented ways to change exhibiting tendencies according to the new technologies in the art galleries sphere.


Sources:

 1. Burova T. Yu. Modern trends in the formation of exhibition expositions // Izvestiya KazGASU. — 2018. — №1 (43). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendent.. (accessed: 28.11.2021).
 2. Cline, Anna C. The Evolving Role of the Exhibition and its Impact on Art and Culture. Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT, 2012.
 3. Kagan M. S. Morphology of art. Historical and theoretical study of the internal structure of the world of art. L.: Iskusstvo, 1972. 440 p.
 4. Lotman Yu. M. About art. St. Petersburg: arts, 1998. – 704 p.
 5. Mazalova N. E. The concept of connecting the visual image and the word in a single exhibition space. – Text: electronic / / Kunstkamera. – 2018. – № 1. – URL: https://www.kunstkamera.ru/files/journal_kunstkamera/mazalova_2018_1. pdf (accessed 29.11.2021).
 6. Pimenova E. A. et al. Concept. Image. The concept. Symbol / Kemer. State University, Russian Association of Linguists and Cognitologists (Kemer. ed.). Kemerovo: Graphic Arts, 2004. 275 p.
 7. Saunders David. Museum Lightning. A Guide for Conservators and Curators, 2020. – p.322.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj